دوره و شماره: دوره 4، شماره 43، تابستان 1400، صفحه 1-170 (تابستان جلد دوم)