دوره و شماره: دوره 4، شماره 41، بهار 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد چهارم) 
9. تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

صفحه 132-143

منیژه قنبرزاده؛ حیدر محمدزاده سالطه