دوره و شماره: دوره 4، شماره 38، بهار 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد اول) 
2. بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

صفحه 20-34

احسان رجایی زاده هرندی؛ مرضیه مومنی؛ مسعود عرب‌خراسانی


4. فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن

صفحه 53-65

آمنه گرامی؛ ساجده سعیدی فر؛ زهرا هوشیار؛ شکوفه زارعی کردشولی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول