دوره و شماره: دوره 3، شماره 36، زمستان 1399 (زمستان جلد چهارم) 
10. موضوع: تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

صفحه 138-154

فرزین خوشکار؛ عباس خدارحمی؛ فیروزه السادات ارحام نمازی