دوره و شماره: دوره 3، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 1-180 (زمستان جلد دوم) 
2. بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

صفحه 14-27

امیر سجاد برادران صدر؛ طوبی سیدصادقی نمین؛ عوض سمایی


4. تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


5. استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری

صفحه 55-73

سما افسردیر؛ فریبا شمشیری؛ مریم باوقار


10. تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

صفحه 127-142

اصغر اسدیان اوغانی؛ یحیی آبریز مختاری؛ حسین رحمانی نوجه ده