دوره و شماره: دوره 3، شماره 32، پاییز 1399 (پاییز جلد چهارم)