دوره و شماره: دوره 3، شماره 31، پاییز 1399 (پاییز جلد سوم) 
5. تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

صفحه 63-74

سعید اکبرپور؛ اسد راستکار منافی؛ علی تیرآبادی