دوره و شماره: دوره 3، شماره 26، تابستان 1399، صفحه 1-170 (تابستان جلد دوم) 
5. حسابداری ذهنی

صفحه 58-74

آرش محمدی نافچی