دوره و شماره: دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
2. تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 16-28

ابراهیم عنایت پور شیاده؛ مهدی قلی پور پاشا؛ جواد درخشان؛ ابوالقاسم فرقانی


7. بررسی تاثیر فشارهای اجتماعی، تعهد و ویژگی های شخصیتی بر قضاوت حسابرسان

صفحه 99-117

سید محمد گلشائیان؛ منصوره سادات غفاری؛ سید محدثه سیدی


8. رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

صفحه 118-133

نادر نقش بندی؛ سید رحمان جدی؛ سمانه منصوری مجومردی