دوره و شماره: دوره 2، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 1-170 (زمستان جلد پنجم) 
3. تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

صفحه 32-45

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید احمد موسوی