دوره و شماره: دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 1-170 (زمستان جلد چهارم) 
1. بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی