دوره و شماره: دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-180 (زمستان جلد سوم) 
2. بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر