دوره و شماره: دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 1-170 (پاییز جلد چهارم) 
1. رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده