دوره و شماره: دوره 2، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 1-140 (پاییز جلد دوم)