بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری نوین بانکی با عملکرد مالی( مورد مطالعه: بانک ملی اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه ازاد اردبیل

2 فلسطین

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان اردبیل پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان اردبیل رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان اردبیل رابطه وجود دارد" تایید گردید.

کلیدواژه‌ها