دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

فاطمه رازمنش؛ سیدعارف نبی زاده