دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

نسرین هیکلی؛ جواد عین آبادی