دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تاثیر مالکیت دولتی برمحتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

خدیجه مظاهری؛ مصطفی مسکنی؛ حسین بخشی


2. نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

قادر داداش زاده


3. تاثیر ارتباطات سیاسی بر تصمیمات مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

سهیلا جباری؛ مجید مرادی؛ مریم صفر پور