دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

ایمان رحیمی فتحکوهی