موضوعات = سایر
تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 132-138

ایمان رحیمی فتحکوهی