کلیدواژه‌ها = اصول اخلاقی
تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 46-59

حسین قاسمی زاده سراب؛ منصوره سادات غفاری؛ زهرا عزیز محمدی


پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف

دوره 2، شماره 16، دی 1398، صفحه 33-47

اکرم افسای