کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 8
5. بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


7. بررسی تأثیرفشارکاری حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی باتأکیدبردوره تصدی حسابرس

دوره 2، شماره 12، پاییز 1398، صفحه 77-90

زهرا شادابی؛ مینا شیخی گرجان؛ داود پناهی


8. بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 26-40

مهدی مهرآور؛ مصطفی ایزد بخش؛ نگار بایگان؛ حامد کارگر