کلیدواژه‌ها = اهرم مالی‌
تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 125-136

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ علیرضا مالدار؛ زهرا ماهری سردشت