کلیدواژه‌ها = مخارج سرمایه گذاری
ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 80-96

معصومه حاجی علیزاده؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک