کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر حساسیت سرمایه‌گذاری

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 102-114

عبداله شفیعی نسب؛ محسن احمدی


تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 16-27

مهدی سیاهوشی


بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی

دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 33-44

رویا دارابی؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان


بررسی ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش ساختار مالکیت

دوره 4، شماره 40، خرداد 1400، صفحه 131-146

زیبا عزتی؛ ناصر خداداده ی شاملو؛ مسعود حاجی زاده


تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 127-142

اصغر اسدیان اوغانی؛ یحیی آبریز مختاری؛ حسین رحمانی نوجه ده


بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 1-11

مینایه نورائی پیله رود؛ حمیدرضا عزیزی؛ فریدون عظیمی


بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 32-54

نجمه حاجیان؛ الهه بیات؛ رضا حبیبی


رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 38-53

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ مهدی بشکوه


تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها

دوره 3، شماره 21، فروردین 1399، صفحه 113-126

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید رسول حسینی


تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

دوره 2، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 32-45

امیر احمد آقا علیخانی؛ علی پورمحمد باروق؛ محمدرضا آقا علیخانی؛ سید احمد موسوی


تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 116-133

مریم مدبری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک