کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی متقلبانه
1. تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 17-30

مهدی بختیاری؛ محسن سلامی دهخوارقانی


3. بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد


شماره‌های پیشین نشریه