کلیدواژه‌ها = گزارشگری مالی متقلبانه
بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 60-76

مجید شیرازی دهخوارقانی؛ ناهید حقگو مهرداد