نویسنده = ���������� �������� ���������� ������������