نویسنده = محمد نوروزی
تاثیر خطای پیش‌بینی سود با مدیریت سود و بازده غیرعادی

دوره 5، شماره 61، مرداد 1401، صفحه 1-16

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ مرضیه روزخوش؛ سهیلا تیمورپور


تاثیر جریان نقدی عملیاتی بر بازده سهام و پایداری سود

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 84-94

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ سهیلا تیمورپور


تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 125-136

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ علیرضا مالدار؛ زهرا ماهری سردشت


ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 47-62

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ زهرا اکبری؛ امید یعقوبی


بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 132-145

محمد نوروزی؛ عباس قدرتی زوارم؛ عظیمه نجاری؛ فاطمه باقری