نویسنده = ������������������������� ����������
بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

دوره 4، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 20-34

احسان رجایی زاده هرندی؛ مرضیه مومنی؛ مسعود عرب‌خراسانی