نویسنده = ������������ ������
استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها

دوره 3، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 120-137

آرش حضرتی؛ حبیب اله نخعی