نویسنده = ������������ ��������
تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی

دوره 3، شماره 33، دی 1399، صفحه 99-112

زهرا برناه؛ سیدرضا سیدنژاد فهیم؛ اسماعیل فدائی کلورزی