نویسنده = زهرا عزیز محمدی
تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 46-59

حسین قاسمی زاده سراب؛ منصوره سادات غفاری؛ زهرا عزیز محمدی