نویسنده = فریبا دلیریان
رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 127-144

فریبا دلیریان؛ علیرضا هوایی؛ فرزین خوشکار