نویسنده = �������� ������������ ��������
رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر

دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 67-81

بهمن طالبی؛ عسگر پاک مرام؛ محسن مجرد علایی