نویسنده = ������������ ��������
تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 116-133

مریم مدبری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک