نویسنده = سامان ایمانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی

دوره 2، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 29-47

سامان ایمانی؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک