نویسنده = حسین مختاری
تعداد مقالات: 10
3. تاثیر فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت

دوره 3، شماره 27، تابستان 1399، صفحه 63-76

حسین مختاری