نویسنده = مجتبی ابراهیمی رومنجان
بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 60-81

فهیمه نبی زاده؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان


رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل

دوره 2، شماره 13، آبان 1398، صفحه 83-100

مجتبی ابراهیمی رومنجان؛ محسن شریفی