نویسنده = نادر نقش بندی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام

دوره 3، شماره 24، بهار 1399، صفحه 22-42

نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی؛ فاطمه یوسف پور


2. بررسی رابطه استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 79-98

نادر نقش بندی؛ منصوره سادات غفاری؛ فاطمه یوسف پور


3. رابطه ی ویژگی های اخلاقی حسابرسان در مراحل حسابرسی

دوره 3، شماره 23، بهار 1399، صفحه 118-133

نادر نقش بندی؛ سید رحمان جدی؛ سمانه منصوری مجومردی


4. وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 3، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری


5. بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-27

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی


6. بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

دوره 2، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


7. بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

دوره 2، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر