نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی

دوره 2، شماره 6، فروردین 1398، صفحه 92-104

فرهنگ صالحی ساعی؛ سعید قاضی نژاد؛ فریبا یوسفی اورو