نویسنده = محمد مرادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-47

محمد مرادی؛ اله کرم صالحی؛ فریده رشیدی