نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
منافع احساسی، اجتماعی و عملکردی در حوزه خدمات نوین شرکتهای صنعتی

دوره 1، شماره 4، دی 1397، صفحه 48-59

ناصر آزاد؛ علی اکبر شهری مجارشین؛ علی میرطاهری