نویسنده = �������� ������ ��������
رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 1-10

عاطفه ملکی؛ سعید جلالی نیا؛ اصغر حمزه ئی