نویسنده = �������� ������������ ������
بررسی تاثیر هزینه‌های بهداشت و درمان بر امید به زندگی در ایران

دوره 5، شماره 65، مهر 1401، صفحه 90-103

عبدالله قنبری؛ حسن ملکی کاکلر؛ ایرج مولایی قولنجی