نویسنده = ������������ ����������
رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 77-91

فرزین خوشکار؛ سیده سمانه دستخط گشتی؛ کوروش سلیمی