نویسنده = ���������� ����������
بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا

دوره 5، شماره 62، مرداد 1401، صفحه 24-50

مهدی زینالی؛ فرخ وحدتی؛ مهرانگیز صفری اقبلاغ؛ حمیده فیضی