نویسنده = علیرضا مالدار
بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه حسابرس

دوره 5، شماره 64، مهر 1401، صفحه 27-39

عباس قدرتی زوارم؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا مالدار؛ خلیل دهقان


تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش‌های تأمین مالی

دوره 5، شماره 60، تیر 1401، صفحه 125-136

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ علیرضا مالدار؛ زهرا ماهری سردشت