نویسنده = �������� �������� ������
تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 91-100

علی حسین گلی؛ طیبه خادم حجتی