نویسنده = ������������ ����������
نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 41-55

پرویز زیغمی؛ عسگر پاک مرام