نویسنده = ������������ ��������
تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی

دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 107-126

یونس بادآورنهندی؛ حسین برهون