نویسنده = �������������� ����������
بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 30-40

امنه گرامی؛ عظیمه مزراعی؛ زهرا شهابی نژاد؛ زهرا حیدری